Regulamin sklepu internetowego 

1. Informacje ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.dekolandia.pl prowadzonego przez Kamil Napiórkowski Stare Kupiski, ul. Miodowa 14b 18-400 Łomża NIP 7182012649, REGON 363820182. Telefoniczny kontakt z Biurem Obsługi Klienta Sklepu Internetowego można nawiązać pod numerem: 503-467-490 lub pocztą elektroniczną (e-mail) biuro@dekolandia.pl

1.2. Poprawne korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga posiadania przez Klienta:

a) urządzenia z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Internet

Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari lub innej przeglądarki internetowej.

b) aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

1.3. Korzystanie ze sklepu internetowego oznacza jednocześnie akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

1.4. Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów oferowanych do sprzedaży na stronie www.dekolandia.pl za pośrednictwem sklepu internetowego.

1.5. Klient korzystający ze sklepu internetowego jest zobowiązany w szczególności do: a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa

(treści o charakterze bezprawnym);

b) korzystania ze sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie odpowiedniego oprogramowania lub urządzeń;

c) niepodejmowanie działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);

d) korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedającego;

e) korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowień Regulaminu.

1.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego pod adresem

www.dekolandia.pl/regulamin

Regulamin sklepu mogą państwo pobrać w formie pliku PDF i sporządzić jego wydruk.

2. Definicje

Użytym w dalszej części Regulaminu terminom nadano następujące znaczenie:

a) Umowa Sprzedaży – umowa zawarta przez Dekolandia  z klientem sklepu internetowego, w trybie określonym w niniejszym Regulaminie;

b) Dostawa – dostarczenie przez Sprzedawcę Klientowi zamówionego produktu, stanowiące wykonanie świadczenia przez Kamil Napiórkowski Stare Kupiski, ul. Miodowa 14b 18-400 Stare Kupiski na podstawie Umowy – Sprzedaży. Dostawa jest realizowana przy wykorzystaniu usług dostawcy zewnętrznego (firmy kurierskiej, z którą Sprzedawca ma podpisaną umowę);

c) Klient – osoba fizyczna zawierająca Umowę – Sprzedaży towarów niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (Klient – Konsument) albo osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy ustawy przyznają zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (Klient – Przedsiębiorca);

d) Regulamin Sklepu Internetowego;

e) Rejestracja – wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego znajdującego się na Stronie Internetowej poprzez podanie wymaganych danych osobowych oraz ustalonych przez niego: Loginu i Hasła. Rejestracja jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz z akceptacją warunków sprzedaży;

f) Sklep Internetowy – przedmiotem transakcji są produkty prezentowane przez Sprzedawcę na stronie www.dekolandia.pl w chwili składania zamówienia, zwane dalej „Produktami”. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego podawane są w polskiej walucie (PLN) i są cenami brutto zawierającymi podatek VAT.

Podane ceny Produktów są wiążące na chwilę składania zamówienia przez Klienta.

2.1. Cena produktu niedostępnego w chwili zamówienia, może ulec zmianie, o czym Sprzedawca poinformuje Klienta przed realizacją zamówienia. Klient może zrezygnować ze złożonego zamówienia w terminie 7 dni od otrzymania informacji o zmianie ceny. W braku złożenia oświadczenia o rezygnacji z zawarcia umowy przez Klienta w ww. terminie uznaje się, że Klient nie wyraża zgody na zmianę ceny i rezygnuje ze złożonego zamówienia.

2.2. W przypadku sprzedaży Produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona, realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do Sprzedawcy.

2.3. Zestawienia Produktów i ceny podane na stronie Sklepu Internetowego nie są ofertą w świetle przepisów Kodeksu cywilnego

2.4. Produkty oferowane przez Sprzedawcę są wykonane ręcznie według formularza zamówienia przesłanego przez klienta.

2.5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny oferowanych Produktów, wprowadzania oraz ich wycofania, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w każdej chwili. Zmiany w ofercie obowiązują Klientów składających zamówienia po opublikowaniu zmian na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

2.6. Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT na produkty zakupione w Sklepie Internetowym.

W celu otrzymania faktury VAT po potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedawcę ale jeszcze przed realizacją zamówienia Klient jest obowiązany do poinformowania Sprzedawcy drogą telefoniczną lub na adres e-mail biuro@dekolandia.pl o woli otrzymania faktury.

2.7. Sprzedawca jest uprawniony do udzielania Stałym Klientom specjalnych zniżek oraz ulg
na dostępne w Sklepie Internetowym Produkty.

3. Składanie i realizacja zamówienia

3.1. Wystawienie produktów w Sklepie Internetowym stanowi zaproszenie do składania ofert. Złożenie zamówienia przez Klienta w sposób określony w niniejszym Regulaminie stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.

3.2. Warunkiem złożenia zamówienia i dokonania zakupu jest rejestracja za pomocą formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

Rejestracja jest bezpłatna i ma na celu uzyskanie przez Sprzedawcę danych niezbędnych do wykonania Umowy Sprzedaży, ułatwienie i skrócenie czasu składania kolejnych zamówień, bez konieczności każdorazowego podawania danych osobowych Klienta.

3.3. Podczas rejestracji należy podać poprawne i prawdziwe dane, w przeciwnym wypadku zamówienie może nie zostać zrealizowane, za co Sprzedawca nie będzie ponosił odpowiedzialności. Dane podawane przez Klienta nie mogą zawierać treści o charakterze bezprawnym.

3.4.Zamówienie, dokonywane za pośrednictwem strony internetowej www.dekolandia.pl można złożyć po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym z uwzględnieniem zawarcia wszelkich danych wymienionych poniżej:

a) Konsument: imię i nazwisko osoby składającej zamówienie, adres, numer telefonu, adres e-mail.

b) Przedsiębiorca: nazwa firmy, NIP, Regon, Imię i nazwisko osoby składającej zamówienie, adres, numer telefonu, adres e-mail – na który będzie wysyłana cała korespondencja, oraz potwierdzenia, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

3.5. Zamówienie potwierdzane jest przez Sprzedawcę pocztą elektroniczną w ciągu 2 godzin roboczych na adres e-mail Klienta podany w formularzu rejestracyjnym.

W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z przyczyn leżących po stronie Klienta (np. błędny adres e-mail), zamówienie jest anulowane. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę w formie e-mailowej.

3.6. Po wybraniu Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym Klient umieszcza je w wirtualnym koszyku. Przez cały czas trwania zakupów Klient ma możliwość przeglądania zawartości swojego koszyka, na bieżąco może również kontrolować wartość zakupów.

3.7. Zamówienia, dokonywane za pośrednictwem strony internetowej www.dekolandia.pl można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

3.8. Zamówienia złożone w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane poczynając od następnego dnia roboczego.

3.9. Oferta Sklepu Internetowego dotyczy zamówień realizowanych na terytorium Polski.

3.10. Modyfikacja zamówienia przez Klienta jest możliwa do momentu wysyłki przedmiotu zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany drogą mailową. Zmiana adresu doręczenia po zrealizowaniu wysyłki wiąże się z dodatkowym kosztem w kwocie 15 zł.

3.11. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność produktu w magazynie lub u dostawców Sklepu internetowego. Termin realizacji Umowy Sprzedaży oraz dostawy Produktów jest zależny od dostępności Produktów oraz dostawcy zewnętrznego.

W przypadku niedostępności części Produktów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o spodziewanym terminie realizacji zamówienia co do tych Produktów.

Po otrzymaniu w/w. informacji Klient ma 3 dni na podjęcie decyzji o podtrzymaniu lub rezygnacji z zamówienia tych Produktów. Po upływie tego terminu brak decyzji ze strony Klienta jest równoznaczny z rezygnacją z zamówienia tych Produktów i zamówienie jest realizowane przez Sprzedawcę z pominięciem niedostępnych Produktów.

3.12. Warunkiem realizacji zamówienia jest także wcześniejsze uiszczenie zapłaty za zamówiony Produkt.

3.13. Płatność za zamówienie wykonywana jest z góry przelewem na wskazany numer konta bankowego, otrzymanego po zakupie produktu.

3.14. Koszty dostawy i odbioru zamówionych Produktów ponosi Klient. Koszt dostawy danego Produktu jest wskazany w opisie danego Produktu na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem www.dekolandia.pl/dostawa

3.15. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 14 dni roboczych, jednakże zamówienia staramy się wykonywać w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych. 

W razie wątpliwości dotyczących produktów oferowanych w Sklepie internetowym należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Sklepu Internetowego
nr tel: 503 467 490 lub kontaktując się poprzez adres e-mail: biuro@dekolandia.pl

4. Zwroty

4.1. „Niniejszym zamawiam wykonanie umowy o świadczenie usług i przyjmuję do wiadomości, że utracę przysługujące mi prawo do odstąpienia od umowy z chwilą pełnego wykonania umowy o świadczenie usług.”

4.2. Sprzedawca odmówi przyjęcia przesyłki z zawartością niekompletną i niezgodną przedmiotem sprzedaży określonym w zamówieniu.

4.3. W przypadku określonym w ust. 7.2. niniejszego Regulaminu koszt zwrotu (tj. ponownego przesłania) produktów do Klienta ponosi Klient – Konsument. Koszt zwrotu produktu obciążający klienta wynosi 15 zł.

4.4. Kwota pieniężna za zwrot zamówionego Produktu (tj. cena Produktu) oraz koszty dostarczenia Produktu do Klienta – Konsumenta, zostaną zwrócone w terminie 14 dni przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient – Konsument, chyba że Klient – Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu.

4.5. Jeśli Klient – Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi – Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

4.6 Klient – Konsument ponosi koszt zwrotu Produktu (tj. koszt odesłania Produktu) do Sprzedawcy w razie odstąpienia od umowy.

4.7. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta,

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

UWAGA: Towar wykonywany jest na indywidualne zamówienie klienta, co oznacza że nie podlega zwrotowi w świetle przepisów art. 38 pkt 3. ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ( Dz.U.2014 poz. 827) Wyżej wymieniony artykuł brzmi: „Prawo odstąpienia od umowy, zawartej poza lokalem lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.”

Towar nieprefabrykowany oznacza towar na zamówienie klienta.

5. Procedury reklamacyjne

5.1. Klient – Konsument po uzgodnieniu ze Sprzedawcą wysyła wadliwy produkt na adres Sprzedawcy: Kamil Napiórkowski Stare Kupiski, ul. Miodowa 14b

5.2. Realizacja zobowiązań spoczywających na Sprzedawcy, a wynikających z przepisów

Kodeksu cywilnego oraz z treści ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz. U. z 2014r., poz 827) odbywa się wyłącznie poprzez Biuro Obsługi Klienta Sklepu Dekolandia.pl.  Towar po rozpatrzeniu reklamacji będzie dostarczony Klientowi przy wykorzystaniu usług dostawcy zewnętrznego (firma kurierska, Poczta Polska).

5.3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail „Potwierdzenie zamówienia ” zawierające potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia. Jeśli jakikolwiek element potwierdzenia zamówienia jest niezgodny z faktycznie złożonym zamówieniem Klient powinien niezwłocznie przesłać stosowną reklamację na adres e-mail biuro@dekolandia.pl celem zmodyfikowania zamówienia. Modyfikacja złożonego zamówienia jest dopuszczalna do momentu wysyłki przedmiotu zmówienia, o czym Klient zostanie poinformowany drogą mailową.

6.Opisy towarów

6.1.Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski

6.2 Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się w sklepie internetowym są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentowania na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedawcy.

6.3 Wszelkie znaki towarowe i nazwy zostały wykorzystane wyłącznie w celach prezentacji produktów i są własnością producentów.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Klient będący konsumentem posiada m.in. Następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

b) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

c) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego)

rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem

infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony

Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

7.2. W wyniku złożenia zamówienia i wyrażenia zgody przez Klienta Sprzedawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w celu wykonania zawartej umowy z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych
w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami). Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego jest Sprzedawca. Sprzedawca nie udostępnia danych osobowych Klientów podmiotom trzecim w celach ich przetwarzania i wykorzystywania na potrzeby marketingu. Każdy Klient po zarejestrowaniu ma wgląd do swoich danych i może je zmieniać lub poprawiać. Podanie przez Klienta danych osobowych niezbędnych do wykonania Umowy sprzedaży i właściwego jej udokumentowania jest obowiązkowe.

7.3. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują Klientów składających zamówienia po jego opublikowaniu na stronie Sklepu internetowego, którzy przy składaniu zamówienia wyrazili zgodę na jego brzmienie.

7.4. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego